Синдикат ЈЕДНАКОСТ (у даљем тексту: Синдикат) је добровољна, самостална, демократска и независна интересна организација запослених.

Синдикат је независтан и самосталан у односу на послодавце, удружења послодаваца, државне и друге органе власти, а у складу са Уставом Републике Србије.

Синдикат делује код послодавца ЈКП Београд пут.

Седиште Синдиката је у Београду, ул.  Драгослава Срејовића бр.8а.

Синдикат оснивају запослени и запосленe особе са инвалидите

Синдикат има својство правног лица, у складу са законом.

Основни облик организовања и деловања чланства у Синдикату је синдикална организација која се формира код послодавца.

Запослени се учлањују у Синдикат ради заштите права из рада и по основу рада: